ODT -Out Door Training

פעילות  ODT היא פעילות המתרחשת מחוץ לכיתה ומזמינה את הילדים להתנסות במשימות הדורשות ריכוז, חשיבה יצירתית וקבלת החלטות.

באמצעות הפעילות הילדים לומדים לשתף פעולה ורוקמים יחסי אמון וחברות עם שאר החברים לקבוצה.

המשימות, התוכן והפעילות מותאמים ליכולותיהן הפיזיות, הרגשיות והקוגניטיביות של ילדיכם, באמצעות צוות מנחים מיומן.

emotizonal
mihshol
target
teamwork
hard
activity
To Top